ติดต่อเรา

เลขที่  399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์  0-2282-9009-15 ต่อ 6094

โทรสาร  0-2282-0423

E-mail  asird.rmutp@hotmail.com

Facebook  http://www.facebook.com/asird.rmutp

 

แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

View (1361)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *