ปีงบประมาณ 2554

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี พ.ศ.2554

รายงานฉบับสมบูรณ์กล้วยเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.2554

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ประจำปี พ.ศ.2554

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2554

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารจากมะพร้าว ในงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ มหัศจรรย์มะพร้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2554

View (1111)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *