ปีงบประมาณ 2555

หน้าปก consult
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2555
 

หน้าปก Innomart Technomart
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555
 

หน้าปก OTOP
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการการสำรวจข้อมูลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล
ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 

ปกหน้า โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 3)
โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2555
 

ปกหน้า โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2)
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2555
 

ปกหน้า โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2555
 

food55
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2555
 

peak55
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า ประจำปี พ.ศ.2555

View (1121)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *