ปีงบประมาณ 2556


รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2556


รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต


รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ำส้มสายชู และน้ำผลไม้พร้อมดื่ม


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2)


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม

View (1003)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *