เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด

การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าว ของชุมชนสมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
การออกแบบเครื่องนุ่งห่มเพื่อการพัฒนารูปแบบสิรค้าพื้นเมือง กรณีศึกษาผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี
การพัฒนากากอุตสาหกรรมเหลือทิ้งของโรงงานผลิตกระดาษชำระสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกรณีศึกษาเฟอร์นิเจอร์จากหวายเทียม
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากซังข้าว
การประดิษฐ์พานพุ่มจากกาบหมาก
การประดิษฐ์บายศรีอีสานจากซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญจากถุงพลาสติก
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วย สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
26 หลักสูตร โครงการฝึกอบรม ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2554
25 หลักสูตร โครงการฝึกอบรม ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2555
 เครื่องสไลด์เผือก
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเผือก
 การพัฒนาระบบจองห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มัดย้อมสำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 การเตรียมผ้าไม่ทอจากใบอ้อย
 การพัฒนาเทคนิคการทำผ้าบาติกบนผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ
 วัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าทิ้ง
 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
 การวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของไทย : กรณีศึกษาการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือในช่วงเวลาที่มีจำกัด
 เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก(Shrinkage)ที่กำหนดจากผู้ผลิตกับการฉีกชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
 พัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกกึ่งอัตโนมัติ
 การพัฒนาสารข้นจากแป้งกล้วยกลอยเพื่อใช้ในงานด้านสิ่งทอ
 การทอผ้าขีดลายไทยเพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 การพัฒนาเครื่องทอผักตบชวา
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดชนิดข้นจากเต้าหู้เพื่อสุขภาพ
 การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553
 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้าตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบสอนเสริม
 พลวัตการปรับตัวของประเพณีทำบุญทอดกฐิน
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 พัฒนาการและการดำรงอยู่ของตลาดนัด
 คุกกี้สมุนไพรไทย
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรด
 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แกะสลักเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 การพัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์คณะบริหารธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายอินทรีย์เพื่อเด็กทารก
 การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 การเตรียมความพร้อมของโรงดรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 ปัญหาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ขนมอบจากแป้งกล้วย
 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน วิชากระบวนการผลิต
 การศึกษาการใช้บัวหลวงเป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเม็ดบัวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ
 การพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะท้อนปฏิบัติกับค้นคว้าภายในกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสินค้าเสื้อผ้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 การออกแบบลวดลายบัวบนผืนผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษทังสเตนกลับมาใช้ใหม่
 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อมด้วยเทคนิคโฟโตแคตตาไลติกร่วมกับกระบวนการดูดซับ
 การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 เครื่องขัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า
 การสร้างตัวแบบวัดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
 บรรจุภัณฑ์ของช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 การสร้างสัญญาณไซนูซอยดอลด้วยออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์
 พัฒนาการสร้างเครื่องปิ้งหมูสะเต๊ะกึ่งอัตโนมัติ
 พลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 การสร้างหนังสือเสียงประกอบการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อคนตาบอด
 ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านมาลาเลียของเห็ดและพืชสมุนไพร
 สนามไฟฟ้าจากขั้วนำไฟฟ้าในสารละลายอิเล็กโตรไลต์
 ผลิตภัณฑ์บัวประยุกต์เชิงธุรกิจ
 สบู่สมุนไพร(ขมิ้น)

View (1336)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *