แบบฟอร์มงานคลินิกเทคโนโลยี

 แบบตอบยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนคำปรึกษา (สส. 002-1)

 แบบวัดความพึงพอใจ แผนบริการคำปรึกษา แผนเผยแพร่ฯ

 เครื่องมือวัดผล 3 แบบ แผนถ่ายทอด

 แบบตอบยืนยันสำหรับโอนเงินผ่านระบบ GFMIS

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนถ่ายทอด (สส. 002-2)

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนพัฒนาต่อยอด (สส. 002-3)

 แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์

 แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนเผยแพร่ (สส. 002-4)

 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (สส. 002-2 (1))

 แบบขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี (สส. 002-2(2))

View (1236)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *