ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากปลา

33ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2557 ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวเกรียบปลา น้ำพริกปลาป่น และปลากรอบทรงเครื่อง

0.1 0.3 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 37 38 40 41 42 45 46 47 49 50 53

View (258)