สวพ. บริการวิชาการแก่สังคม

บริการวิชาการแก่สังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์ อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ และอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทองพร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แก่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดอ่างทอง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริก ได้แก่ น้ำพริกเผากล้วยแซ่บ น้ำพริกเห็ดฟูเจ และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

 

 

 

DSC_1053DSC_1112

View (273)