สวพ. บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558

IMG_0049ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี้ยงพร้อมจับสลากของขวัญปีใหม่

IMG_0045 IMG_0049 IMG_0199 IMG_2564 IMG_2608 IMG_2686 IMG_2689 IMG_2700 IMG_2724 IMG_2725 IMG_2726 IMG_2747 IMG_2841 IMG_2842 IMG_2893 IMG_2898 IMG_2914 IMG_2925 IMG_2930 IMG_2949

View (125)