คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเมินคลินิก 57คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นประธานรับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เสนอผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 9 โครงการ เพื่อรับการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

View (156)