ปีงบประมาณ 2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิก อสวท. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ประจำปี พ.ศ.2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์ ประจำปี พ.ศ.2553

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่2) ประจำปี พ.ศ.2553

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดนิทรรศการการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553

View (1091)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *