ติดต่อเรา

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-281-0492 , 02-665-3888 ต่อ 6098 ( ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน )
อีเมล : asird.rmutp@gmail.com

(193)