ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด และกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 19 เมษายน 2565 Continue Reading →

(15)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนใน จ.ชัยนาท

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2565 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ประสานงานกับ นางสาวรติรัตน์ วีระวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการเทศบาลตำบลบางขุด และนางศรีไพร แก้วเอี่ยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลบางขุด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 Continue Reading →

(32)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง จังหวัดราชบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8– 9 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การทำ ผลิตภัณฑ์จากใบย่านางแดง ได้แก่ เอสเซ้นสารสกัดไฮโดรโซลจากใบย่านางแดง และสบู่จากสารสกัดใบย่านางแดง Continue Reading →

(33)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง จังหวัดราชบุรี : การทำ Content Marketing

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 สำหรับในวันที่สอง ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การทำ Content Marketing Continue Reading →

(9)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง จังหวัดราชบุรี : การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และมาตรฐาน GMP

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 สำหรับวันแรกในหลักสูตร การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และมาตรฐาน GMP Continue Reading →

(14)