สถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจความต้องการ ในการขอรับการบริการวิชาการ

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และบุคลากรของ สวพ. ร่วมสำรวจความต้องการในการขอรับการบริการวิชาการ บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายหลักของการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมดำ ตำบลทุ่งทอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ ตำบลรางสาลี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (137)