คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11089064_10202753608320373_1019157663_oคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ” ภาย ใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องมือติดตาม ประเมินผลและรายงานผล และการบริหารเครือข่ายที่มีการทำงานร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยา ศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค (ศวภ.) และจังหวัด รุ่นที่ 1 สำหรับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก

(64)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *