สวพ. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์

IMG_1301รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมชมโครงการอบรมความรู้ด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นางธัญพร พรพัฒนนางกูร กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ และ นายชัยรัตน์ ชาญคณิตหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทอง และปอเปี๊ยะสด จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และการสกรีนลวดลายบนผืนผ้า จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการนี้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของประชาชนทั่วไป สำหรับการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้น เพื่อก้าวสู่การทำธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งของภารกิจหลักของการฟื้นฟูศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP-UBI

(133)