คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 : ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาคของภาคกลาง และภาคตะวันออก และเพื่อให้สามารถพิจารณาการจัดทำข้อเสนอโครงการด้าน วทน. สำหรับเสนอขอรับงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กำหนด พร้อมทั้งร่วมจัดแสดงผลงานความเชี่ยวชาญของคลินิกเทคโนโลยี

(57)