คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหน้าที่และบทบาท แนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และแนวทางในการจัดทำแผนงานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  เรื่อง การจัดทำโครงการ Flagship ด้าน วทน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

(22)