ประชาสัมพันธ์การนำนักศึกษาเข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ “ProPak Asia 2016”

ประชาสัมพันธ์การนำนักศึกษาเข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ด้านกระบวนการผลิต  การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ “ProPak Asia 2016”

Bandeau-Propak-Asia

บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ชี้แจงระเบียบการเข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ “ProPak Asia 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทุกสาขาที่มีการแปรรูปและการบรรจุ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปทั้งสดและแห้ง อาหารทะเล อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง เครื่องใช้อุปโภคบริโภค และสินค้าปลีก เพื่อให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องการนำนักศึกษาเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถเข้าชมได้เฉพาะวันเสาร์และแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น โดยนักศึกษาติดต่อรับบัตรเข้าชมงานได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งผู้จัดงานจำกัดการเข้าชมงานตามลำดับที่รับบัตรคิวและชมงานเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

(39)