ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิดรายได้เพิ่มในชุมชน จากการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำวุ้นกรอบน้ำตาลสด และข้าวเหนียว-หมูเส้น โดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 54 คน

(41)