โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ณ จังหวัดราชบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ โดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมจีบ ซาลาเปา พายชั้น และกะหรี่พัฟไส้สับปะรด โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน

(19)