โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ณ จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย เสวกวิหารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ธนาพร บุญชู และอาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ โดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาดม ยาหม่อง และน้ำยาล้างจาน  โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 42 คน

(18)