โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะอาจารย์ นักบริการวิชาการ และนักวิจัย จาก 9 คณะ และวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้ง วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชน/ผู้ประกอบการ จำนวน 11 กลุ่ม ได้แก่

 

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองขุม

2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง

3) วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม

4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านกรวด

5) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรบ้านสวนลุงจ่า

6) กลุ่มข้าวหอมดี

7) หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านไผ่ขวาง

8) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริสุพรรณ

9) บ้านงานถัก Handmade by on

10) กลุ่มอาชีพเพื่อนแก้ว

11) กลุ่มภัทรชิสาถ่านอัดแท่งไร้ควัน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็น อว.ส่วนหน้าของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเสวนา ครั้งนี้อีกด้วย ในกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชน โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
– การพัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
– การส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิต การจัดการ และการตลาด
– การดำเนินการบริการวิชาการ วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
– การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การจัดการ และการตลาดของชุมชน
ซึ่งผลที่ได้รับจากการเสวนานี้ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชน สำหรับนำไปใช้เป็นโจทย์วิจัย และเป็นแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(25)