ประฃุมทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค: กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค: กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราฃาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561โดยรับฟังแนวนโยบาย “การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค” และ “แนวทางการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์พระราฃา” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และนำเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(38)