จัดนิทรรศการในงาน Green Technology Investment Forum 2023 Green Technology Expo

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับงานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานเด่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Green Technology Investment Forum 2023 Green Technology Expo ระหว่างวันที่ 9–12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมกรุงเทพ (BITEC) Hall 98-99 (2)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด และกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 19 เมษายน 2565 (58)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนใน จ.ชัยนาท

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2565 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ประสานงานกับ นางสาวรติรัตน์ วีระวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการเทศบาลตำบลบางขุด และนางศรีไพร แก้วเอี่ยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลบางขุด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (73)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง จังหวัดราชบุรี : การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และมาตรฐาน GMP

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 สำหรับวันแรกในหลักสูตร การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และมาตรฐาน GMP (36)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมออนไลน์ 15 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ป้องกัน COVID-19 และฝึกอาชีพ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ 15 หลักสูตร ในวันที่ 10-11 และ 18 มิถุนายน 2564 (47)