โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ณ จังหวัดชัยนาท

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มชุมชนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และอาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย โดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแป้งกล้วย กรอบเค็มแป้งกล้วย หมี่กรอบแป้งกล้วย กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยกรอบปรุงรส และพัฒนาช่องทางการตลาด โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 คน

(40)