ประเมินโครงการแผนบ่มเพาะ 2563

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการประเมิน แก่คณะกรรมการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม และโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง ของกลุ่มเขาส้มพอเพียง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

(2)