จัดนิทรรศการในงาน Green Technology Investment Forum 2023 Green Technology Expo

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับงานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานเด่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Green Technology Investment Forum 2023 Green Technology Expo ระหว่างวันที่ 9–12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมกรุงเทพ (BITEC) Hall 98-99 (2)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด และกลุ่มชุมชนในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 19 เมษายน 2565 (58)

ประเมินโครงการแผนบ่มเพาะ 2563

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการประเมิน แก่คณะกรรมการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  (24)

กลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง ของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายในหลักสูตร “ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (GMP)” ดร.ธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บรรยายในหลักสูตร “การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์” และอาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายและฝึกปฏิบัติในหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่อาหารจากใบย่านางแดง” ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ณ กลุ่มเขาส้มพอเพียง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี Continue Reading →

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนินหนองบัว ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้แก่ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ และอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนินหนองบัว ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 25-26 มิถุนายน 2563 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน (21)