ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง จังหวัดราชบุรี : การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และมาตรฐาน GMP

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 สำหรับวันแรกในหลักสูตร การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา และมาตรฐาน GMP โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล มาให้การบรรยายและฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

(8)