ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง จังหวัดราชบุรี : การทำ Content Marketing

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 สำหรับในวันที่สอง ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การทำ Content Marketing โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชุมชนจากคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย  วงศ์กำแหงหาญ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา มาให้การบรรยายและฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

(4)