ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง จังหวัดราชบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดง

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8– 9 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การทำ ผลิตภัณฑ์จากใบย่านางแดง ได้แก่ เอสเซ้นสารสกัดไฮโดรโซลจากใบย่านางแดง และสบู่จากสารสกัดใบย่านางแดง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดสารจากสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช มาให้การบรรยายและฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

(13)