ประชุมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. 2561

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับที่ปรึกษาเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เพื่อชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาและยกระดับโอทอปด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดย ดร.กาญจนา ลือพงษ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) เป็นผู้แทนคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน. ปี 2559 – 2560: ความสำเร็จ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(54)