ประชุมการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัด ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเอวานา บางนา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560โดยรับฟังการชี้แจงการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล Geographical Area – based Mapping เพื่อการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล Geographical Area – based Mapping

(17)