ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำพิมเสนน้ำ ยาหม่องน้ำ และน้ำยาล้างจานสมุนไพร แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริสต้า (Herbristra) SMEs ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม และอาจารย์ธนาพร บุญชู ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำพิมเสนน้ำ ยาหม่องน้ำ และน้ำยาล้างจานสมุนไพร แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริสต้า (Herbristra) SMEs ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ได้ส่งมอบให้ ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางบัวทอง สำหรับนำไปใส่ในตู้ปันสุข ซึ่งวางอยู่ด้านหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางคูรัด เพื่อเป็นการแบ่งปันแก่บุคคลที่ยากไร้และขาดแคลน ในช่วง COVID-19 ทั้งนี้ ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการอบรม

(10)